Archive for ‘Katou Setsuko’

March 2, 2011

Tsurukusa no Niwa

by Clannadia

Author(s) KATOU Setsuko

Artist(s) KATOU Setsuko

Year 2008

Groups Scanlating Bliss

Associated Names
The Garden Where the Climbing Plant Grows

read more »

%d bloggers like this: